I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ILO w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • Nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności

 • Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Żwańska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 214 91 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli, dostępności korytarzy, schodów, wind.

  I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach mieści się przy ul. Moniuszki 132 w budynku dwupiętrowym z pomieszczeniami w podpiwniczeniu. Budynek posiada 4 wejścia: Do wejścia głównego prowadzą dwustopniowe szerokie schody i podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi otwiera się ręcznie. Dzwonek umieszczony na wysokości 150 cm po prawej stronie. Wewnątrz na parter budynku prowadzi 7 stopni schodowych i platforma do przewozu wózków. Piętro I i II oraz podpiwniczenie niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

  • główne od ul. Moniuszki 132

  • 3 wyjścia ewakuacyjne: od strony ul. Śniadeckiego, od strony boiska przy wejściu do sali gimnastycznej i od strony plenerowej siłowni.

 2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Szkoła nie posiada parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Zezwolenie na wejście z psem asystującym (przewodnikiem). W pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów.

 4. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Zarządzenie Nr 1/2020/2021

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach

z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemiiNa podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), § 13c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), wytycznych MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam procedurę funkcjonowania szkoły w czasie pandemii w I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników.

2. Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści niniejszego zarządzenia  na  stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej.

3. Podanie do wiadomości rodzicom następuje poprzez zamieszczenie treści procedury na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej szkoły. 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2020 r.

Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 1/2020/2021

Dyrektora szkoły z dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach zwanym dalej „szkołą”.

2. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje szkoła w celu zminimalizowania możliwość zakażenia COVID-19.

 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men .

 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji (dyrektor może odebrać oświadczenie od opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 5 do niniejszych procedur).

 3. W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystający z drogi publicznej przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 4. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk. W tej strefie znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 5. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Dyrektor szkoły może dokonać weryfikacji stanu temperatury ciała odwiedzających zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (obowiązek informacyjny wywieszony jest w miejscu dokonywania pomiaru temperatury przez upoważnionego pracownika szkoły).   

 6. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie e-mail, telefonicznej, za pomocą dziennika elektronicznego lub innych metod z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 7. Szkoła posiada termometr bezdotykowy (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekuje go po użyciu w danej grupie. 

 8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, postępuje zgodnie z wdrożoną procedurą; należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić, rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.  

 9. Zgodnie z zasadami higieny należy często myć ręce (np. po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),prowadzić ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 11. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć zapewniając bezpieczeństwo uczniom.

 13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. W miarę możliwości uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 14. Uczniowie nie powinny zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, chyba, że są to uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. 

 15. Z szatni korzysta się w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniom poprzez przyporządkowanie uczniom stałych numerów wieszaków. szkoły). Przy wejściu do szatni należy umieścić środek do dezynfekcji rąk. 

 16. Należy wyłączyć źródełka wody pitnej.

 

III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przy wejściu głównym w miejscach łatwo dostępnych umieszcza się wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 2. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych tj. plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek - zestaw załączników stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 3. Pracownik powinien dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, wchodząc do szkoły dezynfekowały ręce lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Dyrektor lub inna osoba wskazana przez Dyrektora wyznacza strefy przebywania. 

 4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 5. Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.   Pracownik przystępuje do dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych.

 6. Prace porządkowe szczególnie uwzględniać powinny utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przycisków i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników itp.

 7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcje toalet.

 8. Wskazane jest , aby w czasie przerw między lekcyjnych na korytarzach, w szatni uczniowie i pracownicy używali masek. . Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w szkole powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 

 

IV. GASTRONOMIA

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Należy zachować odpowiednią odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

 2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może podjąć decyzję o zmianowym wydawaniu posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Ponadto Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może podjąć decyzję, iż w przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

 3. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.

 4. Usuwa się dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

 

V. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka w miarę możliwości stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów chorobowych, osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze wyposażone m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

 4. Dyrektor lub osoba wyznaczona informuje pracowników, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 5. Dyrektor lub osoba wyznaczona wskazuje pracownika odpowiedzialnego za gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Przeprowadzona dezynfekcja powinna być odnotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do Procedury. 

 6. Dyrektor lub osoba wyznaczona stosuje się do indywidualnych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – ustala się listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS (rekomendacja GIS).

 8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 9. Zapewnienie uczniom, w tym niepełnosprawnym, bezpłatnego dowozu i opieki do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

 

VI. ZALECENIA W STREFIE CZERWONEJ/ŻÓŁTEJ

 1. W przypadku funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej/żółtej organizacja pracy szkoły uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., oraz rozdziały zawarte w niniejszej procedurze w zakresie:

1) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

2) gastronomii,

3) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 1. Ponadto Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może:

1) ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut),

2) ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę),

3) ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w

 strefach wydzielonych,

4) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia),

5) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz), 

6) wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali),

8) mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły),

9) wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych,

10) zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły,

11) w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r. 

 2. Procedura obowiązuje do odwołania.
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego z siedzibą w Pabianicach  ul. Moniuszki 132; (95-200 Pabianice).

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w pabianicach został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  telefon  693337954

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją  zadań wynikających z Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

-podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

-podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

Posiada Pani/Pan prawo:

-dostępu do treści swoich danych,

-żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

-żądania usunięcia danych, gdy:

-dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

-dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

-prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

-ograniczenia przetwarzania, gdy:

-osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

-administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

-prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Każdy podmiot może złożyć do 3 wniosków o przyznanie stypendium.

 

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z zapisami Regulaminu:

·      odstąpiono od konieczności dołączania do wniosków kserokopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata – potwierdzenia dotychczasowych osiągnięć kandydata do stypendium dokonuje podmiot wnioskujący we wniosku o stypendium;

·         określono maksymalny okres z jakiego oceniane będą osiągnięcia kandydata do stypendium – osiągnięcia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (pozwoli to na ocenę najbardziej aktualnych osiągnięć kandydatów do stypendium).

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i składania wniosków.

 

Załączniki:

- Regulamin stypendia jednorazowe 2019.pdf

- Załącznik nr 1 wniosek uczeń 2019.docx

- Nabór wniosków stypendia naukowe 2019.docx

 

 

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach dokonała wyboru ubezpieczyciela grupowego dla uczniów naszej szkoły.

Jest to COMPENSA - wariant II oferty specjalnej. Składka roczna 50zł. Ubezpieczenie to będzie obowiązywać od 1 września 2020r.

Ubezpieczenie to nie jest obligatoryjne.


Pliki PDF:

Polisa NNW Szkolne III rodo 2018

Oświadczenia indywidualne OWU 2018

Aneks 1 Tabela Uszczerbku.pdf