Przedmiotowy system oceniania z muzyki w I LO w Pabianicach

klasa I (po szkole podstawowej)  w roku szkolnym 2019/2020

 Nauczyciel – Grzegorz Głaszcz

Przedmiotem oceny z muzyki są:

 • wypowiedzi ustne
 • prace pisemne
 • prezentacje multimedialne przedstawiane i omawiane na forum klasy
 • aktywność na lekcji
 • referaty z zagadnień wynikających z realizacji programu
 • kultura osobista oraz zachowanie na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych
 • aktywne uczestnictwo w imprezach muzycznych na terenie szkoły lub poza nią.

  Wymagania przedmiotowe

 1. Ze względu na niewielką ilość godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego uczeń ma obowiązek być przygotowanym do odpowiedzi ustnej na każdej lekcji.
 2. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy podlegający kontroli nauczyciela.
 3. Wszystkie pisemne prace kontrolne są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Uczeń ma obowiązek kulturalnie zachowywać się na lekcji i koncertach, ponieważ ocena semestralna wystawiana jest też za całokształt aktywności ucznia. Ocenie podlega kultura osobista i wiedza merytoryczna.
 5. Za udział w wyjątkowych występach nauczyciel może podwyższyć ocenę z muzyki o jeden stopień.

Kryteria oceny:

Celujący

·         Uczeń wykazuje szczególnie oryginalne i twórcze osiągnięcia, opierające się na gruntownej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe oraz umiejętności zastosowania tych osiągnięć w praktyce.

·         Potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości. Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązań konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej.

·         Bierze czynny udział w działaniach muzycznych na terenie szkoły.

·         Bierze udział w konkursach, osiąga sukcesy.

·         Jest autorem prac o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych. Uczestniczy we wszystkich rodzajach pracy dodatkowej przewidzianej na lekcji.

·         Jest bardzo aktywny muzycznie, jako wykonawca lub słuchacz.

Bardzo dobry

·         Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania. Poprawnie posługuje się wiadomościami, potrafi zastosować wiedzę do rozwiązań zadań w interesujący sposób.

·         Na zajęciach wykazuje zaangażowanie i aktywność.

·         Jest aktywny muzycznie jako świadomy słuchacz.

 Dobry

·         Uczeń stosuje podstawowe pojęcia i terminy ujęte w podstawie programowej, umie pracować aktywnie w grupie, realizując zadania.

·         Prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy

·         Potrafi analizować zjawiska zachodzące w sztuce, orientuje się w działalności instytucji organizujących życie publiczne, kulturalne regionu i kraju.

Dostateczny

·         Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania na poziomie podstawowym.

·         Prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie.

·         Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o średnim poziomie trudności.

 

Dopuszczający

·         Uczeń wykazuje braki w wiadomościach podstawowych przewidzianych programem nauczania.

·         Rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności .

·         Niechętnie podejmuje działania muzyczne.

 

Niedostateczny

·         Uczeń nie spełnia wymagań koniecznych, nie opanował podstawowych pojęć z muzyki, nie uczestniczył w pracach zespołowych, nie potrafi rozwiązywać problemów o podstawowym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

·         Wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu

 

 

Zasady poprawiania ocen

 

1. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, ma prawo poprawienia tej oceny w ciągu miesiąca od daty sprawdzianu, chyba że nauczyciel postanowi inaczej. Uczeń może poprawiać jeden sprawdzian w ciągu semestru i tylko jeden raz, w formie pisemnej.
2. Sprawdzianów nie można poprawiać na miesiąc przed wystawieniem ocen semestralnych i rocznych. 
3. Uczeń, który otrzymał ocenę semestralną niedostateczną, powinien ją poprawić (w formie pisemnej lub ustnej z materiału obowiązującego w danym semestrze) w terminie dwóch miesięcy po posiedzeniu RP. Poprawienie oceny śródrocznej jest obowiązkiem ucznia, a niedopełnienie go jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej na koniec roku.