Ocenie podlega:

  • aktywność na lekcji;

  • prawidłowe stosowanie pojęć w odpowiednim kontekście i posługiwanie się terminami fachowymi;

  • prace domowe – przygotowanie materiałów do lekcji (referaty, prezentacje), przeczytanie zadanej lektury;

  • umiejętność analizy i twórczej interpretacji tekstów;

  • prace klasowe;

  • kartkówki.
     

Wymagania na ocenę:

Celująca – poszerzona znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre opanowanie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, indywidualne zainteresowania, umiejętność formułowania własnych ocen i uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, pogłębiona i poprawna analiza problemów formułowanych w pracach pisemnych, przygotowanie referatu lub prezentacji na wybrany temat.

Bardzo dobra – dobra znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre opanowanie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, umiejętność formułowania własnych ocen i uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, poprawna analiza problemów formułowanych w pracach pisemnych.

Dobra – znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie umiejętności dyskutowania, często odpowiednia argumentacja i analiza, umiejętność formułowania własnych ocen i w miarę precyzyjnego uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, poprawność strukturalna w pracach pisemnych.

Dostateczna – pobieżna znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie umiejętności dyskutowania, choć często bez właściwej argumentacji i analizy, poprawność strukturalna w pracach pisemnych, choć bez właściwej argumentacji i analizy.

Dopuszczająca – znajomość tematów określonych w programie ze znacznymi brakami, podstawowa umiejętność dyskusji, uczestnictwo w zajęciach.

Niedostateczna – brak podstawowych umiejętności i wiadomości, brak zainteresowania procesem dydaktycznym, lekceważenie obowiązków szkolnych.

 

Kryterium oceny kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych – zawartość merytoryczna

  • obowiązujący pułap procentowy:

poniżej 40 % - niedostateczny

41% - 54% - dopuszczający

55 % - 69 % - dostateczny

70% - 84 % - dobry

85 % - 99 % - bardzo dobry

100% - celujący

Uczeń ma prawo do pisania jednej poprawy sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.