Przedmiotowy system oceniania - język polski

 

 

I. Na języku polskim oceniane są:

– wiadomości, których zakres wyznacza realizowany przez nauczyciela program nauczania. Za kluczowe dla przedmiotu uznaje się wiadomości wynikające ze znajomości przewidzianych dla określonego etapu kształcenia lektur obowiązkowych. Wymagana jest także znajomość pojęć i definicji z historii i teorii literatury oraz nauki o języku,

– umiejętności, które szczegółowo określone zostały w wymaganiach edukacyjnych dla każdej klasy,

– postawy, przez które rozumie się stopień zaangażowania ucznia w proces kształcenia.

 

II. Ogólne zasady PSO:

1. Uczeń ma obowiązek odrobić pracę domową. Terminy oddania prac mogą być przez uczniów negocjowane. Jeśli jest to lektura do przeczytania, termin podany przez nauczyciela musi być bezwzględnie przestrzegany.

2. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy, który w każdej chwili może być skontrolowany przez nauczyciela.

3. Uczeń przynosi na lekcję pomoce – podręcznik lub lekturę.

4. W klasach z podstawowym programem j. polskiego uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji w semestrze, natomiast w klasach z rozszerzeniem języka polskiego, ale tylko w klasie 2. i 3., trzy nieprzygotowania w ciągu semestru. Nie dotyczy to prac klasowych. Uczniowi, który opuszcza lekcje z powodów nieusprawiedliwionych, prawo to nie przysługuje.

5. Uczeń, który opuści ponad 50 % zajęć, może być nieklasyfikowany.

6. Uczeń jest informowany o pracy klasowej minimum na tydzień przed jej przewidywanym terminem.

7. Uczeń, który korzysta na pracy klasowej z pomocy niedozwolonych, otrzymuje ocenę niedostateczną.

8. Uczeń nie ma możliwości pisania tzw. popraw z dwugodzinnych pisemnych prac klasowych.

9. Jeśli uczeń nie był obecny na pracy klasowej z przyczyn usprawiedliwionych, formę zaliczenia uzgadnia z nauczycielem; o zaliczeniu pracy klasowej musi być powiadomiony, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli przyczyny nieobecności nie były usprawiedliwione, nauczyciel może wymagać zaliczenia pracy klasowej na najbliższej lekcji.

10. Poprawy sprawdzianów (z wyłączeniem prac określonych w punkcie 2, podpunkcie 8) muszą się odbyć w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od momentu oddania pracy.

 

III. Obszary uczniowskiej aktywności:

1. Odpowiedź ustna

Przez odpowiedź ustną rozumie się: kilkuzdaniowe wypowiedzi na lekcji, zabranie głosu w dyskusji, prezentację przygotowaną w domu na wcześniej zadany temat. Do odpowiedzi ustnej uczeń może zgłosić się sam lub być wywołany przez nauczyciela. Odpowiedzi ustne dotyczą materiału bieżącego i, po uprzedzeniu, także materiału powtórzeniowego.

Ocena wypowiedzi ustnych:

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej

Ocena dopuszczająca i dostateczna

Ocena dobra i bardzo dobra

Zawartość merytoryczna wypowiedzi

- przywołanie właściwego materiału rzeczowego

- dowiedzenie zrozumienia tematu

-przywołanie argumentów przynajmniej częściowo przydatnych

- poprawne, choć ogólnikowe wnioski

- interpretacja przywołanych informacji,

- związek całej wypowiedzi z tematem,
-poprawne zastosowanie materiału rzeczowego w funkcji argumentacyjnej,

- hierarchizacja argumentów, trafne sądy i wnioski

Kompozycja

- wypowiedź na ogół spójna i uporządkowana

- logiczny ciąg wypowiedzi może ulegać zaburzeniu

- wypowiedź zawiera wyraźnie postawioną tezę, argumenty, wnioski, sądy

Język

- przestrzeganie zasad poprawności właściwych dla języka mówionego

- wypowiedź komunikatywna

- nieliczne błędy językowe

- bogate słownictwo,

- przestrzeganie etykiety językowej,
- stosowanie terminologii naukowej

 

 

2. Pisanie kartkówek - zapowiedzianych lub nie - z przygotowania do lekcji lub małej partii materiału.

3. Pisanie testów sprawdzających wiedzę.

Ocena testów:

powyżej 40% punktów - dopuszczający

powyżej 60% punktów - dostateczny

powyżej 75% punktów - dobry

powyżej 90% punktów - bardzo dobry

 

4. Pisanie testów sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Test sprawdzający umiejętność czytania zawsze zawiera: tekst literacki, krytyczno-literacki, językowy lub popularnonaukowy i zestaw zadań otwartych i zamkniętych. Można z niego uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Ocena testów:

40%- 54% - dopuszczający             8 – 10 punktów - dopuszczający

55%- 69% - dostateczny                 11 – 13 punktów - dostateczny

70%- 84% - dobry                           14 – 16 punktów - dobry

85%- 100% - bardzo dobry             17 – 20 punktów - bardzo dobry

 

5. Pisanie rozprawki problemowej i interpretacji tekstu poetyckiego.

Rozprawka problemowa i interpretacja tekstu poetyckiego, zwane dalej wypracowaniami, oceniane są zgodnie z kryteriami ustalonymi przez CKE

Na poziomie podstawowym uczeń może uzyskać maksymalnie 50 punktów. Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów z wypracowania ocenom szkolnym na poziomie podstawowym jest następujące:

30%- 55% - dopuszczający                 15 – 27 punktów - dopuszczający

56%- 75% - dostateczny                    28 – 37 punktów - dostateczny

76%- 89% - dobry                             38 – 44 punkty - dobry

90%- 100% - bardzo dobry                 45 – 50 punktów - bardzo dobry

Na poziomie rozszerzonym uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów z wypracowania na poziomie rozszerzonym ocenom szkolnym jest następujące:

31%- 54% - dopuszczający                12 – 22 punkty - dopuszczający

55%- 66% - dostateczny                   23 – 28 punktów - dostateczny

67%- 77% - dobry                           29 – 32 punkty - dobry

78%- 94% - bardzo dobry                 33 – 36 punktów - bardzo dobry

95%- 100% - celujący                      37 – 40 punktów - celujący

 

6. Próbna matura

Ocena z matury próbnej traktowana jest jak ocena cząstkowa, równoważna z ocenami ze sprawdzianów z wiedzy. Z probnej matury uczeń może uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym 20 punktów z czytania ze zrozumieniem, 50 punktów z wypracowania. Z próbnej matury uczeń uzyskuje jedną ocenę.

Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów z próbnej matury ocenom szkolnym na poziomie podstawowym jest następujące:

30% - 59% - dopuszczający               21 – 41 punktów – dopuszczający

60% - 74% - dostateczny                 42 – 51 punktów – dostateczny

75% - 89% - dobry                          52 – 62 punkty – dobry

905 – 100% - bardzo dobry               63 – 70 punktów – bardzo dobry

Zaangażowanie w pracę na lekcji.

Wyniki obserwacji zaangażowania ucznia w pracę na lekcji odnotowywane są za pomocą znaków dodatnich:

dziesięć znaków dodatnich - bardzo dobry

dziewięć - osiem znaków dodatnich - dobry

siedem - sześć znaków dodatnich - dostateczny

pięć znaków dodatnich - dopuszczający

cztery i mniej znaków dodatnich - niedostateczny

 

IV. Nauczyciel przestrzega systematyczności oceniania.

Każdy uczeń musi otrzymać:

– przynajmniej jedną ocenę za odpowiedź ustną w semestrze ( może to być ocena za zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji)

– przynajmniej jedną ocenę w semestrze za kartkówki

– przynajmniej dwie oceny w roku szkolnym za dłuższe formy wypowiedzi pisemnej

– przynajmniej dwie oceny w roku szkolnym za testy sprawdzające wiedzę

– przynajmniej jedną ocenę w semestrze za test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem.

 

V. Ustalanie oceny semestralnej i rocznej

Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych I semestru a ocena roczna z oceny semestralnej i ocen cząstkowych II semestru, ale nie jest średnią arytmetyczną tych ocen. Każda zdobyta przez ucznia ocena jest ważna. Tym niemniej, ustalając ocenę, która jest podsumowaniem pracy ucznia, nauczyciel różnicuje znaczenie ocen cząstkowych. Najważniejsze są oceny uzyskane za pracę, co do której nie ma wątpliwości, że była pracą samodzielną. Najwyższa rangę przypisuje się ocenom za wypracowanie i testy pisane w klasie. Rangę niższą mają pisane w domu, odpowiedzi ustne oraz oceny za kartkówki i ocena za zaangażowanie.

 

VI. Warunki uzyskania oceny (semestralnej lub rocznej) wyższej od proponowanej na miesiąc przed wystawieniem ocen

1. W okresie od wystawienia propozycji oceny do wystawienia oceny semestralnej lub rocznej uczeń powinien uzyskiwać oceny cząstkowe ( ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac domowych i innych prac zleconych przez nauczyciela) wyższe od przewidywanej.

2. Uczeń ma prawo do jednokrotnej (dodatkowej) poprawy w formie pisemnej materiału obejmującego zakres co najmniej połowy materiału literackiego w danym semestrze; o zakresie materiału decyduje nauczyciel.

3. W przypadku propozycji oceny rocznej niższej od oczekiwań ucznia i niższej oceny za semestr I, nauczyciel może wskazać do jednokrotnej (dodatkowej) poprawy zakres materiału realizowanego w I semestrze.