I. Obowiązki ucznia

1. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy, podlegający kontroli nauczyciela.
2. Ucznia obowiązuje posiadanie: wymaganych podręczników i zeszytów przedmiotowych zalecanych przez nauczyciela.
3. Uczeń ma obowiązek odrobić ustną i pisemną pracę domową.
4. Ma obowiązek systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.
5. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny:
- jeden raz w semestrze w klasach realizujących 1-2 godziny tygodniowo
6. W przypadku dłuższej choroby, uczeń zalicza materiał w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.


II. Kontrola i ocena pracy ucznia
Kontrola i ocena pracy ucznia dokonywana jest następującymi metodami:
1.Prace kontrolne - sprawdziany, kartkówki, wypracowania, odpowiedzi ustne. Praca kontrolna obejmuje większy materiał i musi być zapowiedziana przynajmniej na tydzień przed terminem. Nie zaliczona praca kontrolna jest równoznaczna z oceną
niedostateczną. Uczeń może poprawić ocenę z pracy kontrolnej tylko raz, w terminie 2 tygodni od daty wpisania oceny ze sprawdzianu. Kartkówka i odpowiedzi ustne obejmują materiał dwóch ostatnich tematów i nie muszą być zapowiedziane. Takich ocen nie można poprawiać.
2.Kontrola pracy domowej, znajomość mapy, aktywność na lekcji.
3.Uczeń otrzymuje dodatkowe oceny za udział w konkursach i olimpiadach.
4.Odnotowywanie braku podręcznika czy zeszytów przedmiotowych jako nieprzygotowania do lekcji.

5. W bieżącym ocenianiu brane są pod uwagę zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


III. Kryteria oceny pracy ucznia
celujący
wiadomości - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
umiejętności - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program lub osiąga sukcesy w konkursach na wyższych szczeblach
bardzo dobry
wiadomości - uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
umiejętności - poprawnie posługuje się wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem, potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach
dobry
wiadomości - uczeń nie opanował w pełni wiadomości programowych w danej klasie, ale wykracza poza poziom wiadomości podstawowych,
umiejętności - poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne
dostateczny
wiadomości - uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone na poziomie podstawowym,
umiejętności - rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności
dopuszczający
wiadomości - uczeń ma braki w wiadomościach podstawowych ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu,
umiejętności - rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności
niedostateczny
wiadomości - uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami programowymi a braki te uniemożliwiają zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
umiejętności - nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.


IV. Kryteria oceny sprawdzianów w formie testowej
100% - 90% bardzo dobry
90% - 70% dobry
70% - 50% dostateczny
50% - 30% dopuszczający
poniżej 30% niedostateczny
Nauczyciel może wystawić dwie oceny z jednego testu, gdy sprawdzane są w nim różne umiejętności. Uczeń musi być o tym fakcie poinformowany wcześniej.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego pisania prac klasowych, kartkówek i sprawdzianów (rozmawianie, podpowiadanie, korzystanie ze ściąg, podręczników, telefonów komórkowych itp.) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i traci szansę na ich poprawę.


V. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie
1.Wiadomości.

2.Umiejętności:
- lokalizacja czasowo-przestrzenna omawianych wydarzeń
- uogólnianie, wartościowanie, porównywanie, wykrywanie analogii historycznych i społecznych
- analiza tekstu źródłowego
- umiejętność dyskutowania
- stosowanie terminologii społecznej i jej rozumienie
- wykazywanie związków przyczynowo-skutkowych, przestrzennych, pomiędzy sytuacją w Europie i Polsce
- wykazywanie związków pomiędzy poszczególnymi dziedzinami życia politycznego, gospodarczego, kulturowo-społecznego
– łączenie faktów i zjawisk społecznych Polski z świata
– porównywanie różnych koncepcji politycznych, religijnych i gospodarczych


VI. Ocena końcowa
Ocena półroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen. Punktem wyjścia do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej są oceny bieżące z prac kontrolnych, sprawdzianów i testów. Pozostałe oceny bieżące mogą ocenę półroczną lub roczną podwyższyć lub obniżyć. Ocena przewidywana nie jest oceną ostateczną. Na miesiąc przed wystawieniem oceny półrocznej i rocznej uczeń jest informowany o proponowanej ocenie. Uczeń może uzyskać ocenę wyższą od proponowanej, jeżeli w
ciągu ostatniego miesiąca od wystawienia propozycji oceny, uzyska oceny bieżące umożliwiające wystawienie takiej oceny. Jeżeli uczeń nie ma 100% obecności na pracach kontrolnych, nie ma prawa otrzymać oceny wyższej niż zaproponowana.
Jeżeli uczeń w pierwszym półroczu uzyskał ocenę niedostateczną lub był nieklasyfikowany, zalicza materiał z pierwszego półrocza w terminie i formie ustalonej z nauczycielem, ale nie później niż na dwa tygodnie przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenie Rady Pedagogicznej.
Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
Powyższe zasady PSO obowiązują również w przypadku wprowadzenia nauczania hybrydowego i zdalnego.