Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów.

 1. Cele edukacyjne z chemii:

  1. pogłębianie wiedzy o procesach w otaczającym nas świecie,

  2. zrozumienie znaczenia chemii w rozwoju cywilizacji,

  3. rozbudzenie zainteresowania chemią poprzez interpretację jej osiągnięć,

  4. rozwijanie zainteresowań poznawczych i postaw twórczych,

  5. interpretacja wyników doświadczeń,

  6. wykształcenie umiejętności samokształcenia poprzez zdobywanie informacji
   z różnych źródeł,

  7. bezpieczne posługiwanie się substancjami w laboratorium i w życiu codziennym,

 

 1. Cele kształcenia:

  1. kształcenie umiejętności myślenia prowadzącego do rozumienia przez ucznia poznawanej wiedzy, jak i nabycia umiejętności posługiwania się nią,

  2. ukazanie użyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym, jej powiązania z innymi naukami oraz kształtowanie podstaw w zakresie ochrony środowiska w tym również własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

 

 1. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

  1. Odpowiedź ustna - przynajmniej raz w semestrze, pod względem rzeczowości, stosowania języka przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi,

Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich
lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu;

  1. Kartkówka obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie wymagająca wcześniejszego zapowiadania;

  2. Sprawdzian – odpowiedź pisemna przeprowadzana po zakończeniu każdego działu, zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania na ocenę celującą;

  3. Ocena pracy wykonanej przez ucznia

  4. Aktywność na lekcji

  5. Ocena zeszytu przedmiotowego

  6. Prace dodatkowe ( schematy, plansze, wykresy, rysunki)

W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na

oceny cyfrowe wg kryteriów:

100% - 91% - ocena bardzo dobra

90% - 76% - ocena dobra

75% - 51% - ocena dostateczna

50% - 36% - ocena dopuszczająca

35% - 0% - ocena niedostateczna

Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów i rozwiąże
zadanie dodatkowe.

 

 1. Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej:

  1. nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni,

  2. uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu
   w formie i terminie ustalonym z nauczycielem,

  3. dla wszystkich poprawiających i nieobecnych z przyczyn losowych na sprawdzianie ustala się jeden termin sprawdzianu,

  4. do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze sprawdzianu wpisuje się ocenę poprawioną,

  5. wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest na
   podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów,
   w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające,

  6. Ponadto uczeń powinien:

   • być obecny na wszystkich sprawdzianach lub je terminowo zaliczyć

   • mieć przynajmniej 60% frekwencję na zajęciach ( ewentualne nieobecności muszą być usprawiedliwione),

g) jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie spełnia wymagań określonych w punkcie f)
nauczyciel może wyrazić zgodę na sprawdzenie wiadomości i umiejętności,

h) Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji raz w semestrze przy 1 h zajęć w tygodniu i 2 razy w semestrze przy 2h w tygodniu i więcej (nie dotyczy to sprawdzianów i kartkówek) ,

i) Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika i prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

j) Zabronione jest na lekcjach korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych.

Warunki uzyskania oceny (semestralnej lub rocznej) wyższej od proponowanej na miesiąc przed

wystawieniem ocen:

 

 1. W okresie od wystawienia propozycji oceny do wystawienia oceny semestralnej
  lub rocznej uczeń powinien uzyskiwać oceny cząstkowe (ze sprawdzianów,
  odpowiedzi ustnych, prac domowych i innych prac zleconych przez nauczyciela)
  wyższe od przewidywanej.

 2. Uczeń ma prawo do jednokrotnej (dodatkowej) poprawy w formie pisemnej
  materiału obejmującego zakres co najmniej połowy prac klasowych w danym
  semestrze; o zakresie materiału decyduje nauczyciel.

 3. W przypadku propozycji oceny rocznej niższej od oczekiwań ucznia i niższej
  oceny za I semestr nauczyciel może wskazać do jednokrotnej (dodatkowej)
  poprawy zakres materiału realizowanego w I semestrze.

 4. Po wyczerpaniu możliwości popraw uczeń uzyskuje ocenę semestralną lub roczną
  zgodnie z zapisem w punkcie 4e.

 

 

 

 1. Sposoby informowania uczniów.

Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z PSO. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane wszystkim uczniom. Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.

 

 1. Sposoby informowania rodziców.

O ocenach cząstkowych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich lub

w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana zgodnie z procedurą WSO.

 

7. Kryteria dla danej oceny:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

- formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,

- proponuje rozwiązana nietypowe,

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż szkolny;

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

- stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,

- wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy,

- biegle pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu 

             trudności;

Dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który:

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania

typowych zadań i problemów,

- pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych,

- samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,

- korzysta z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy

chemicznej;

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności,

- korzysta z pomocą nauczyciela ze źródeł wiedzy,

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu  typowych zadań i problemów,

- pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz  rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności;

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem,

- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu  trudności,

- pisze proste wzory chemiczne i równania reakcji chemicznych;

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do  dalszego kształcenia,

- nie zna symboliki chemicznej,

- nie pisze prostych wzorów chemicznych,

- nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prosty sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi.