1. OCENIAMY:
Ø      wiadomości , których zakres wyznacza realizowany przez nauczycieli program nauczania dla danej klasy.
Ø      umiejętności , które szczegółowo określone zostały w różnych dokumentach oświatowych: Podstawie programowej, Sylabusie i wyliczone są w wymaganiach edukacyjnych dla każdej klasy.
Ø      postawy , przez które rozumiemy stopień zaangażowania ucznia w proces kształcenia.

 

 

 2. SPRAWDZAMY  WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA ZA POMOCĄ:
Ø      testów, zbudowanych z zadań różnorodnych typów: zadań wyboru wielokrotnego, z luką , na dobieranie, prawda – fałsz, krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Budowa testów wynika z realizowanego  programu nauczania i jasno określa zakres badanych umiejętności. Uczeń informowany jest na tydzień przed terminem przeprowadzenia testu i materiale rzeczowym , na którym jest on oparty. Do kategorii testów zaliczamy również testy badające umiejętność czytania ze zrozumieniem np. tekstów źródłowych.
Ø      prac pisemnych zarówno klasowych (opisowych) , jak i domowych. Polegają one na tworzeniu przez ucznia dłuższej , spójnej wypowiedzi na zadany temat i najczęściej w narzuconej formie. Prace domowe przybierać powinny zróżnicowane formy wypowiedzi pisemnej i umożliwiać uczniom wyćwiczenie sprawności w posługiwaniu się formami wypowiedzi przydatnymi w życiu i wymienionymi w wymaganiach  edukacyjnych( rozprawki , eseje, notatki, referaty),
Ø      wypowiedzi ustnych na lekcjach bieżących , powtórzeniowych i systematyzujących,
Ø      kartkówek , obejmujących materiał trzech ostatnich lekcji lub sprawdzających wiadomości absolutnie podstawowe dla przedmiotu, czyli  ich ciągłość,
Ø      ćwiczeni z tekstami źródłowymi i mapą,
Ø      prac samodzielnych: prezentacje, projekty, semestralne. 

 

 

3. OCENIAMY ZAANGAZOWANIE W PROCES KSZTAŁCENIA ( AKTYWNOŚĆ), OBSERWUJĄC:
Ø      zaangażowany udział w lekcji, przez które rozumiemy nie tylko aktywność przejawiającą się zgłaszaniem i udzielaniem odpowiedzi, ale także aktywne słuchanie, sporządzanie notatek, wykonywanie poleceń i uczestnictwo  w pracach zespołów,
Ø      systematyczne wykonywanie zadań domowych, przy czym dopuszczona jest możliwość jednego  w ciągu semestru niewykonania zadania. Obowiązkiem ucznia jest zgłoszenie nieodrobienia pracy domowej przed rozpoczęciem lekcji, nauczyciel  odnotowuje ten fakt w dzienniku umownym znakiem. Jeśli brak pracy nie zostanie zgłoszony , uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
Ø      gotowość do wykonywania zadań dodatkowych , takich, które nauczyciel zleca jako nadobowiązkowe,
Ø      udział w konkursach przedmiotowych i okołoprzedmiotowych, olimpiadach itp.Za pasywną postawę  w czasie lekcji uczeń  może otrzymać ocene niedostateczną.Za zaangażowanie uczeń może otrzymać jedną ocenę w semestrze. 

 

 

4. STOSUJEMY NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:
- Oceny dłuższych wypowiedzi pisemnych- wypracowań:
Poziom 1 od 1 do 5 pkt -dopuszczający
Poziom 2 od 6 do 10 pkt - dostateczny
Poziom3 od 11 do 15 pkt - dobry
Poziom 4 od 16 do 20 pkt - bardzo dobry

 - Oceny testów:
50%-64% -2
65%-79% - 3
80%-90% - 4
91%-100%- 5
W podobny sposób będą oceniane kartkówki.
 - Oceny  wypowiedzi ustnych:
Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:
1.Zawartość merytoryczna wypowiedzi:
§         umiejętność korzystania z mapy
§         sposób prezentacji ( samodzielność wypowiedzi, logiczne myślenie)
§         stosowanie  terminologii historycznej
§         wyrażanie sądów
§         argumentacja, ciąg przyczynowo- skutkowy
§         zrozumienie tematu
2. Kompozycja
3. Język  

Poziom podstawowy

1. przywołanie własciwego materiału rzeczowego

 • dowiedzenie zrozumienia tematu
 • przywołanie argumentów przynajmniej częściowo przydatnych
 • poprawne, ale ogólnikowe wnioskowanie

2.      wypowiedź na ogół spójna i uporządkowana

 • logiczny ciąg wypowiedzi może ulec zaburzeniu

3   przestrzeganie zasad poprawności własciwych dla języka mówionego

 • wypowiedź komunikatywna
 • nieliczne błędy

  

Poziom ponadpodstawowy

 • interpretacja przywołanych informacji
 • łączenie faktów w sposób przyczyna – skutek
 • związek wypowiedzi z tematem
 • poprawne zastosowanie materiału rzeczowego w funkcji argumentacyjnej
 • hierarchizacja argumentacji
 • trafne sądy i wnioski
 • wypowiedź zawiera wyraźnie postawioną tezę, argumenty i sądy
 • bogate słownictwo
 • stosowanie termonilogii historycznej

   Dodatkowe pytania naprowadzające podczas odpowiedzi , wpływają na obniżenie oceny. 

 


Aby otrzymać ocenę celującą , bardzo dobrą , dobrą uczeń powinien: 
Ocena celująca - uczeń posiada  wiedzę historyczną wyraźnie wykraczającą poza podstawy programowe a jego zasób wiedzy i umiejętności świadczy o widocznych i sprecyzowanych uzdolnieniach humanistycznych , czynnie uczestniczy w lekcjach , wykazuje dociekliwość podczas rozwiązywania problemów historycznych, bardzo ważne aby uczeń wykorzystywał ( korelował ) wiedzę z innych pokrewnych przedmiotów , starannie wykonuje zadania, jest systematyczny , aktywnie uczestniczy w pracy na lekcjach, na kołach zainteresowań, osiąga sukcesy w szkolnych konkursach i olimpiadach historycznych. 
Ocena bardzo dobra- uczeń w pełni przyswoił wiadomości z podstawy programowej, wykazuje zainteresowanie przedmiotem , uczestniczy w szkolnych konkursach i olimpiadach, wykorzystuje różne źródła wiedzy , potrafi skorelować ją z wiedzą z pokrewnych przedmiotów , zaangażowany na lekcjach , starannie wykonuje dodatkowe zadania , wykraczające poza podstawowe wymagania programowe. 
Ocena dobra- uczeń ma w zakresie wiedzy niewielkie braki, poprawnie rozwiązuje zadania o pewnym stopniu trudności i wymagające opanowania umiejętności przewidzianych programem , wykazuje aktywność na lekcjach. }
Ocena dostateczna- uczeń wykazuje średnie opanowanie materiału przewidzianego podstawą programową , jego wiedza jest wyrywkowa i fragmentaryczna , nie łączy wydarzeń historycznych w logiczne ciągi przyczynowo – skutkowe , poprawnie wykonuje zadania przy pomocy nauczyciela, tylko sporadycznie jest aktywny na lekcjach. 
Ocena dopuszczająca- uczeń ma poważne braki w wiadomościach , jest niesystematyczny i bierny na lekcjach , przy pomocy nauczyciela umie wykonać proste zadania , wymagające zastosowania podstawowych umiejętności. 
Ocena niedostateczna- luki w wiadomościach i umiejętnościach ucznia są trudne do uzupełnienia , notorycznie nie przygotowuje się do lekcji,  nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań nawet przy pomocy i współpracy nauczyciela , charakteryzuje go brak systematyczności i chęci do nauki oraz brak aktywności na lekcji.  

 

 

5. Każdy uczeń w semestrze może otrzymać :

 • jedną ocenę za odpowiedź ustną ( w zakresie rozszerzonym dwie),
 • jedną ocenę za zaangażowanie,
 • jedną ocenę za pracę domową lub inne zadania domowe,
 • za kartkówki,
 • za pracę pisemną(test , klasówka) po każdym rozdziale nauczania , co najmniej dwie,
 • jedną ocenę za analizę tekstów źródłowych, mapy , chyba że są ocenione w pisemnych pracach ucznia.

 6. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o ilości , formie i przybliżonym terminie prac klasowych. Pisemne formy kontroli są obowiązkowe. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej w ustalonym terminie uczeń zalicza dane treści programowe czasie 2 tygodni od rozdania prac przez nauczyciela. Jeżeli tego nie uczyni uzyskuje ocenę niedostateczną .
Poprawa prac klasowych jest dobrowolna, ale uczeń musi to zaliczyć  w ciągu 2 tygodni od zapoznania się z oceną.  Pozostałe oceny cząstkowe nie podlegają poprawie.
 
Każdy uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze.   Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który podlega kontroli na bieżąco .
Podczas sprawdzianów korzystanie ze ściąg , rozmowy z kolegami będą skutkować oceną niedostateczną, która nie podlega poprawie.
Uczeń, który opuści 50% zajęć może zostać niesklasyfikowany.
Zakaz korzystania z telefonów komórkowych na lekcjach historii. 

 

 

7. Ocena semestralna i roczna.  
Każda ocena cząstkowa zdobyta przez ucznia jest ważna. Tym niemniej , ustalając ocenę, która jest podsumowaniem pracy, różnicujemy znaczenie ocen cząstkowych. Najważniejsze są oceny uzyskane za pracę , co do której nie mamy wątpliwości, że był pracą samodzielną. Oznacza to, że najważniejsze są oceny za testy, sprawdziany, prace klasowe i kartkówki - pisane w klasie. Rangę niższą mają ustne odpowiedzi, prace domowe, prace w grupie, projekty; najniższa za zaangażowanie.
  Ocenę niedostateczną za pierwszy semestr uczeń musi poprawić w drugim semestrze w terminie uzgodnionym z nauczycielem , nie dłuższym niż miesiąc od jego rozpoczęcia. Jeżeli tego nie uczyni, stanowić to może podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej, jako oceny rocznej. Aby uczeń mógł otrzymać ocenę wyższą niż zaproponowana, musi zdobyć umiejętności przewidziane na  poziom tej oceny.

 

 

 8. Warunki uzyskania oceny semestralnej lub rocznej wyższej od proponowanej na miesiąc przed wystawieniem ocen:
ü      w okresie od wystawienia propozycji oceny  do wystawienia oceny semestralnej lub rocznej uczeń powinien uzyskiwać oceny cząstkowe ( ze sprawdzianów , odpowiedzi ustnych, prac domowych i innych prac zleconych przez nauczyciela) wyższe od przewidzianej.
ü      uczeń ma prawo do  jednokrotnej ( dodatkowej) poprawy w formie pisemnej materiału obejmującego zakres co najmniej połowy prac klasowych w danym semestrze .O  zakresie materiału decyduje nauczyciel.